ویدئو

سمینار آموزشی واکاوی فنی فاجعه متروپل در سالن شهید چمران دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد

سمینار آموزشی واکاوی فنی فاجعه متروپل در سالن شهید چمران دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد

سمینار آموزشی واکاوی فنی فاجعه متروپل در سالن شهید چمران دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد
یکشنبه, 07 خرداد 1402
صفحه1 از5