نقشه بردارى

توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی برگزار می‌شود؛

نشست تخصصی ملی نقشه‌برداری

چهارشنبه, 18 مرداد 1402
رییس گروه تخصصی نقشه‌برداری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی خبر داد:

تدوین شرح خدمات نظارت و طراحی نقشه‌برداری

یکشنبه, 09 آبان 1400
مدیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان خبر داد:

آغاز به کار ارجاع نظارت نقشه‌برداری در تهران

یکشنبه, 04 مهر 1400