مجمع عمومی (فوق العاده) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان تشکیل می‌شود

مجمع عمومی (فوق العاده) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان تشکیل می‌شود

آگهی تشکیل مجمع عمومی (فوق العاده) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان می رساند مجمع عمومی فوق‌العاده سازمان (نوبت اول) در تاریخ دوشنبه ۲۳/ ۱۱/ ۱۴۰۲ ساعت ۱۴  تا ۱۹ در سالن مولوی کرد دانشگاه کردستان و در صورت به حدنصاب نرسیدن، نوبت دوم در تاریخ چهارشنبه ۰۲/ ۱۲/ ۱۴۰۲  ساعت ۱۴ تا ۱۹ در سالن مولوی کرد دانشگاه کردستان با دستورکار زیر برگزار می‌گردد:

  • ارائه گزارش بازرسان سازمان
  • بررسی و تصویب تراز نامه منتهی به سال ۹۹ مطابق مواد ۸ و ۲۱ شیوه نامه تشکیل اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مصوب سال ۹۷
  • بررسی و تصویب تراز نامه منتهی به سال ۱۴۰۰ مطابق مواد ۸ و ۲۱ شیوه نامه تشکیل اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مصوب سال ۹۷
  • تصمیم‌گیری درخصوص خرید، توسعه ساختمان و یا خرید زمین
  • ارائه گزارش عملکرد سازمان در مورد تعارض منافع و سامانه اندازیار
  • اصلاح مصوبه مجمع درباره شرکت تعاونی عام سازمان
  • ارائه گزارش، اصلاح نظام نامه صندوق و انتخابات هیات امنای صندوق حمایت

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان