همایش ملی مدیریت انرژی در ساختمان

برگزاری همایش ملی مدیریت انرژی در ساختمان به صورت حضوری و مجازی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس به عنوان یک دوره آموزشی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان برای مهندسان رشته های عمران، معماری، تأسیسات مکانیکی و برقی

مطابق بخشنامه دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی،برگزار خواهد شد، گذراندن دوره آموزشی مذکور برای تمدید و ارتقاء پایه کلیه مهندسان در رشته های فوق الذکر الزامی است.  لینک جزئیات بیشتر و اطلاعات همایش: 

https://energy.fceo.ir/